Følgeforskning

Følgeforskning til "Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem"
Forskningen i projektet "Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem" formidles under denne fane. Forskerne indsamlede data i første halvår 2017 og har formidlet deres resultater ved projektets ERFA-møde i maj og september måned 2017.

Deltagende forskere

  • Professor MSO, Jeppe Læssøe fra AU, DPU, Forskningsprogrammet: Educating for Viable Futures
  • Adjunkt, Katrine Dahl Madsen fra Professionshøjskolen UCC Nord, Pædagoguddannelsen
  • Forsker, Nanna Jordt Jørgensen fra Professionshøjskolen UCC Carlsberg, Pædagoguddannelsen
  • Adjunkt Laura Egelund Nielsen fra Professionshøjskolen UCC Carlsberg, Pædagoguddannelsen
Produkter
Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem - Oplæg ved ERFA-møde d. 10. maj 2017
Affald i et tidsperspektiv - Oplæg ved ERFA-møde d. 7. september 2017
Casemateriale om affaldspraksisser i danske familier

Tidligere følgeforskning - "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald"
Forskningen i projektet "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" er løbende blevet formidlet og refereret på ERFA-møder. Desuden er projektet formidlet herunder.

Forskere fra DPU, Aarhus Universitet, har sideløbende med projektet gennemført en aktiv følgeforskning.

Forskningen har haft fokus på at bidrage med viden om de barrierer og muligheder, der viser sig i forhold til skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald. Det er ske såvel ud fra skolens/daginstitutionens-, børnenes - og forældrenes perspektiver.

Forskerne har i to ’runder’ besøgt ti daginstitutioner/skoler over hele landet, hvor forskellige pædagogiske forløb om affald fandt sted. Her blev udvalgt personale interviewet om deres erfaringer med affaldsarbejdet. Fem af stederne udgjorde cases, hvor både personale, forældre og børn blev interviewet omkring arbejdet med affald i daginstitutionen/skolen.

Undervejs i projektet blev forskningen formidlet ved projektets ERFA-møder, hvor foreløbige temaer og problemstillinger fra forskningen blev præsenteret og diskuteret.

Der er ved afslutning af projektet skrevet et resumé af forskningens resultater (som du finder herunder) og desuden forventes det i løbet af 2017, at en egentlig videnskabelig artikel publiceres i det internationale tidsskrift ”Environmental Education Research”.

Deltagende forskere fra forskningsprogrammet
Læring for omsorg, bæredygtighed og sundhed, DPU, AU
  • Professor MSO, Jeppe Læssøe
  • Postdoc Katrine Dahl Madsen
  • Ph.d. studerende Nanna Jordt Jørgensen
  • Postdoc Anders Skriver

Læs mere her:
Et resumé af forskningsprojektets resultater
De valgte Skoler/Institutioner til følgeforskningen
Forskernes præsentation ved det første ERFA-møde, november 2015
Følgeforskning - Teoretiske perspektiver præsenteret ved det andet ERFA-møde april 2016
Oplæg fra Følgeforskningen præsenteret ved det tredje ERFA-møde dec. 2016


Se også referater af ERFA-møder med forsker-oplæg under fanen ERFA-møder.

En sommerhilsen fra vores forskere 2016

Status for forskningen
Vi har i løbet af foråret 2016 gennemført anden interviewrunde i forskningsprojektet. Her har vi besøgt de samme skoler og daginstitutioner rundt omkring i landet, som vi besøgte i første interviewrunde. Formålet med anden interviewrunde har været at opnå viden om læring om affald, efter man i institutionerne har arbejdet med dette fokus i en periode. Det har været interessant og inspirerende. Tak til alle børn og voksne der har deltaget!

Vi arbejder nu videre på den tværgående analyse. Her har vi blandt andet fokus på læringspotentialer, og hvilke pædagogiske og bæredygtigheds perspektiver arbejdet med affald kan åbne op for i institutionerne.

Formidling og deltagelse i konferencer
De foreløbige resultater og teoretiske perspektiver vil blive præsenteret på den internationale uddannelseskonference "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers". Konferencen finder sted i Dublin fra 22-26. august, 2016. Forskningen præsenteres i netværket "Environmental and Sustainability Education Research". Læs om netværkets formål her: http://www.eera-ecer.de/networks/nw30/

Se abstract for præsentationen KLIK HER!
Forskningsteamet deltager også i den nordiske forskningskonference om miljø og bæredyg udvikling i Örebro i Sverige fra 27-28 oktober, 2016. Her vil vi blandt andet diskutere resultater og perspektiver fra projektet. Læs mere om konferencen her: https://www.oru.se/institutioner/humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/nordisk-forskningskonferens-om-miljo--och-hallbarhetsutbildning/